fejléckép
Óvodánkról

Óvodánk Budapest IV. kerületében, Újpest központjában kezdte el működését. 2002-ben. Az önkormányzat egy bezárásra ítélt óvodaépületet ajánlott fel bérleményként az egyháznak, hogy abban katolikus óvodát létesítsen. A keresztény közösség nagy örömmel kezdett az óvoda megszervezéséhez. 2002. szeptemberében a közösség tagjainak gyermekeivel az óvodapedagógusok, a szülők és az óvodát fenntartó Esztergom-Budapest Főegyházmegye Katolikus Iskolák Igazgatóságának segítségével megnyílt az első csoport. 2003. szeptemberében a harmadik, 2009-ben a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolában megnyitottuk a negyedik csoportot. 2012. szeptemberében óvodánk egy önkormányzat által felajánlott, felújított épületben 6 csoporttal folytatta működését az Erzsébet u. 30. szám alatt. Intézményünk 2016. szeptemberétől a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolával egy intézményként működik. A gyermekekkel óvodapedagógusok foglalkoznak, csoportonként 2 fő, az óvodapedagógusok munkáját csoportos dajka nénik segítik. Az intézményben 2 fő pedagógiai asszisztens is segíti a nevelő munkát. A melegítőkonyhában két konyhai dolgozó látja el a tálalás és mosogatás feladatait. Egy fő takarító munkatárs és egy fő kertész/gondnok is részt vállal az intézmény működésében.

Küldetésünk

A gyermeknevelés igazi értelme az, hogy neveljük a gyermeket, gyarapítsuk őket testileg, lelkileg. Addig növeljük a ránk bízott
gyermekeket, amíg bele nem nőnek - mint egy ágait ég felé tartó fa - Isten szeretetébe.

A katolikus nevelési feladat több az emberségre, közösségi életre való nevelésnél. Nevelésünk célja a harmonikus személyiség kialakításán túl egy olyan irányt mutatni a gyermek számára, amihez élete minden szakaszában visszatérhet és meríthet belőle.
A katolikus óvoda missziós feladatot tölt be a nevelés és a tanulás megalapozása során.  Óvodánk alapvető küldetése a krisztusi tanítás fényében az egészséges személyiség és a hit alapjainak megteremtése. A gyermek számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, melyre aztán ráépülhet a hit.
A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják katolikus szellemiségét.
 
A katolikus óvoda céljait akkor éri el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelőmunkát segítő dolgozókat, az egész alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus küldetéstudat.


A csoportok és a munkatársak bemutatkozása

Búzavirág csoport

Óvodapedagógusok:
Németh Gáborné - Ildikó néni
Csambalikné Simon Hajnalka – Hajni néni

Dajka néni:
Lakhegyi Erika – Erika néni

 

Csoportunk jelenleg 17 fővel működik, melyből 10 lány, 7 fiú. Vegyes csoport vagyunk, ahol a kicsik és nagyok is megtalálják helyüket. Csoportszobánk tágas és világos, az adott projektnek, évszaknak megfelelően igényesen díszített. Ide kiegyensúlyozott, érdeklődő, szeretetteljes és elfogadó gyerekek járnak. Jellemző ránk, hogy szinte egy nagy családot alkotunk. Közösen éljük meg egymás örömeit, bánatát. Empatikusak vagyunk egymással és segítjük egymást. Kicsik, nagyok egyaránt jól érzik magukat! Szeretünk nagyokat játszani, nagy dolgokat alkotni.

Csambalikné Simon Hajnalka

Csambalikné Simon Hajnalka, Hajni néni vagyok, óvodapedagógus. A Búzavirág csoport egyik óvó nénije. 2008 óta dolgozom itt az óvodában, kis kihagyással, amikor gyermekeim születtek. 4 gyermek édesanyja vagyok. Szeretek énekelni és barkácsolni a gyerekekkel, a projekt módszer adta lehetőségeket minél jobban kiaknázni. Célom, hogy a rám bízott gyermekek érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.  Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot.

Németh Gáborné

Németh Gáborné, Ildikó néni vagyok. Negyvenegyedik nevelési évemet kezdtem el a pályán, ebben az intézményben pedig a tizenegyediket a Búzavirág csoportban. Fontosnak tartom, hogy minden kisgyerek, szülő pozitív élményekkel fejezze be az óvodát, mindig jó érzéssel gondoljon vissza az itt eltöltött évekre. Ehhez igyekszem a lehető legtöbb kreativitással, szeretettel hozzájárulni.

Lakhegyi Erika

10 éve dolgozom, már itt a katolikus óvodában, mint dajka néni. Jelenleg a Búzavirág csoport dadus nénije vagyok. Nagyon szeretem a gyerekeket. 2 gyermekem van.

 Gyöngyvirág csoport

Óvodapedagógusok:
Taskáné Molnár Gyöngyi – Gyöngyi néni

Fodorné Kis Margit – Margó néni

Dajka néni:
Merena Mónika – Móni néni

Csoportunkba vegyes életkorú gyerekek járnak. Ez jó lehetőséget nyújt arra, hogy az újonnan érkező kicsik gyorsan elsajátítsák a nagyoktól a szokásokat, a napirendet megkönnyítve így a beilleszkedést. Egymással elfogadóak, gyorsan alakulnak ki szoros barátságok, melyek az óvodán kívül is folytatódnak.

Taskáné Molnár Gyöngyi

A katolikus óvoda megalakulása után, már néhány hónap múlva kezdtem az intézményben dolgozni. Hálás vagyok, hogy – amellett, hogy békés, szeretetteljes légkört igyekszem nyújtani a gyerekeknek – lehetőségem van Isten útjai felé terelgetni őket. A szülőkkel való jó kapcsolat kialakulása szintén nagyon lényeges számomra, hiszen csak közösen együttműködve tudjuk eredményesen nevelni a ránk bízott gyerekeket.

Fodorné Kis Margit

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Fodorné Kis Margit vagyok. 40 éves szakmai tapasztalatom alapján fontosnak tartom, hogy a rám bízott gyermekek személyiségének kibontakoztatását az egyéni sajátosságok figyelembe vételével segítsem elő, a „játszva tanulás” folyamatát megvalósítva. A pedagógus pálya számomra hivatást jelent, elkötelezettséget, felelősséget azokért a gyermekekért, akiket nap mint nap nevelek.

Merena Mónika

  1. márciusa óta dolgozom az óvodában. Végzettségem dajka és pedagógiai asszisztens. Jelenleg a Gyöngyvirág csoportban vagyok dajka néni.

 

Margaréta csoport

 

Óvodapedagógusok:
Kiss Bianka – Bia néni

Csepelyi Erzsébet – Erzsi néni

Dajka néni:
Csányi Tamásné – Erzsike néni

Csoportunkba jelenleg 18 kisgyermek jár, 3, 4 és 5 évesek, 8 fiú és 10 kislány. A gyerekek mindannyian nagyon nyitottak és fogékonyak. Könnyen elfogadják egymást, segítőkészek, jólelkűek. A projekttevékenységeket egyéni ötleteikkel alakítják, kreatívak, és szerteágazó ismeretekkel rendelkeznek. Nagyon szeretik a meséket, énekeket, mondókákat, a gitár- valamint a furulyaszót. Nagyon kedvelik az alkotó tevékenységeket és szívesen mozognak. Az áhítatokon igen aktívak, rengeteg okos hozzászólásuk van, szívesen éneklik a vallásos énekeket. Közösen átélt élményekkel, ünnepekkel, programokkal is igyekszünk közösségünk életét gazdagítani, összetartozásunkat erősíteni. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játék feltételeinek biztosítására is.

Kiss Bianka

Kiss Bianka vagyok, 2013-ban végeztem a Károli Gáspár Egyetem Tanítóképző szakán. Azóta ebben az óvodában dolgozom, mint óvodapedagógus. Nyitott vagyok a gyermekek által felfedezett világ megismertetésére, segíteni őket a mindennapi élet adta problémahelyzetek megoldására. Aktív résztvevője vagyok a munkaközösségnek, ezért is vállaltam a munkaközösség-vezetői feladatot.

Csepelyi Erzsébet

1997 óta vagyok óvodapedagógus. Ebben az óvodában 2015-ben, három gyermekem születése után kezdtem dolgozni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szeretetteli, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben nevelődhessenek, sajátíthassák el hitünk alapjait, a keresztény értékrendet, fejlődhessenek az iskolába lépéshez, a sikeres iskolai helytálláshoz szükséges készségeik, képességeik. A Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda Telephelyének vezetőjeként lényegesnek tartom, hogy munkatársaimmal közösen, együttműködve munkálkodjunk céljaink elérésén a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával.

Csányi Tamásné

2010 óta dolgozom az óvodában, mint dajka néni. Nagy szeretettel gondoskodom a gyerekekről.

 Tulipán csoport

Erdélyi Boglárka – Bogi néniÓvodapedagógusok

Táler Lászlóné – Kati néni

Dajka néni:
Plézer Istvánné – Ildikó néni

Az idei nevelési évet a Tulipán csoportban tiszta kiscsoporttal kezdtük. Létszámunk 18 fő, 9 kisfiú és 9 kislány. Vannak, akik már tavasszal betöltötték a harmadik évüket, ők bölcsődéből jöttek az óvodába. Vannak, akik az ősz folyamán lesznek három évesek, ők otthonról jöttek. Igyekeztünk minél mélyebb személyes kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, ezzel elősegítve az óvodai légkör elfogadását, megszeretését. Örömmel elmondhatjuk, hogy a gyerekek hamar megszokták és megszerették az óvodát. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a gyermekek biztonságérzetének kialakítását. Ezt megfelelő napirenddel és kevés, de jól érthető szabályrendszerrel, következetességgel, türelemmel, hittel és egyéni bánásmóddal szeretnénk elérni.

Táler Lászlóné

2003-ban kezdtem dolgozni az akkor még Szent Anna Katolikus Óvodában, ami akkor még a Liszt Ferenc utcában, a mostani új vásárcsarnok helyén volt. Időközben nyugdíjba mentem, majd később szükség volt rám, visszahívtak és én örömmel jöttem vissza dolgozni. Jelenlegi kolléganőmmel, Erdélyi Boglárkával negyedik éve dolgozunk együtt.

Erdélyi Boglárka

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészül jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.” (Brunszvik Teréz)
Bogi néni vagyok, 2015-ben végeztem a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakán. Két évvel később gyógypedagógiai segítőmunkatárs képzésen vettem részt. 2016 óta dolgozom ebben az intézményben. Fontos feladatomnak tartom, hogy Isten szeretetére neveljük gyermekeinket. Célom a csoportom egészséges testi, lelki fejlődése a zene és a mozgás segítségével.

Plézer Istvánné

„Az ember nem ismeri Isten terveit. Helyezze hát az Ő kezébe.”
Plézer Istvánné, Ildikó néni, a Tulipán csoport dajka nénije vagyok. 2014. óta dolgozom az óvodában. 2018-ban elvégeztem a pedagógiai asszisztens tanfolyamot, hogy ezzel is jobban tudjam segíteni a csoportomat és az óvodát. A gyerekek szeretete, segítése számomra a fontos, ezért választottam ezt a hivatást, munkát.
„Isten mindannyiunk számára kijelölt egy utat, és nem kérdőjelezhetjük meg a bölcsességét. Csupán annyit tehetünk, hogy meghallgatjuk és engedelmeskedünk.”

Napraforgó csoport

Óvodapedagógusok:
Fülöpné Boldog Gréta – Gréta néni

Balogh Andrea – Andi néni

Dajka néni:
Csíkos Ibolya – Ibolya néni

Csoportunkba jelenleg 19 nagycsoportos korú gyermek jár (12 fiú, 7 lány). Mivel idén két másik csoportból is jöttek hozzánk gyerekek, ezért a csoportunk most kezd összeszokni... Sokat játszunk közös játékokat, sokat énekelünk, mondókázunk, verselünk, kihasználva a várakozási időket is. A gyerekek nagyon szeretnek mozgásos játékokat is játszani. Az áhítaton tanult dalokat örömmel énekelik. Szívesen mesélnek és báboznak rövid történeteket. A fiúk szeretnek szép épületeket alkotni. Legóból leginkább különböző autókat építenek. Színes képek, medálok készítésével megélik alkotói örömüket. A vizuális tevékenységeket leginkább a lányok kedvelik. Szeretünk színházba járni. Közös élményeinket fényképekben is megörökítjük.

Fülöpné Boldog Gréta

Fülöpné Boldog Gréta vagyok, három gyermekes édesanya. Ebben az óvodában 2009-ben kezdtem el dolgozni, majd egy kis megszakítás után (három gyermekem születése) 2012-ben a Napraforgó csoport egyik alapító óvónőjeként folytattam hivatásomat. Fontosnak tartom, hogy az óvódás korú gyerekek megismerjék hitünk alapjait, és a keresztény értékrend alapján nevelődjenek, ezért is dolgozom katolikus óvodában. Szívügyemnek tartom, hogy a gyerekek minél több verssel, mondókával, énekkel, mesével gazdagodjanak óvodai éveik során, és szeressenek meg esztétikusan, kreatívan alkotni.

Balogh Andrea

Balogh Andrea vagyok. A gyermekek iránti szeretet vezetett az óvónői pályára. Szeretek velük együtt játszani, kézműveskedni. A szívemhez nagyon közel állnak a mesék, versek, így sokat mesélek, bábozok a gyerekeknek. Hivatásomnak érzem a felnövekvő gyermekek keresztény nevelésének segítését. Ezért dolgozom katolikus óvodában, ahol van lehetőségem a hitem szabad megélésére és továbbadására.

 Csíkos Ibolya
 
2009 óta dolgozom az óvodában dajkaként. Az évek folyamán több csoportban is, jelenleg – szeptembertől – a Napraforgó csoportban. Öröm számomra, hogy gyerekek között lehetek.

 Liliom csoport


Óvodapedagógusok:

Varga Alíz Tímea – Alíz néni

Molnár Orsolya - Orsi néni

Dajka néni:
Keszegné Málnási Olga – Olgi néni

A Liliom csoportba 19 gyermek jár, többségük nagycsoportos. A gyermekek nagyon szeretik egymást, figyelnek egymásra, a baráti kapcsolatokat, a csoporthoz való tartozást közös játékokkal, beszélgetésekkel, áhítat alkalmával, átélt élményekkel erősítjük. Olyan tevékenységformákat szervezünk, amelyek érdeklődésüket, kíváncsiságukat kielégítik, és amelyek örömteli erőfeszítésekre késztetik őket. Vegyes életkorú csoportunkban úgy, mint a családban a gyermekek személyre szóló feladatokat kapnak. A feladatok végrehajtása során megalapozódik, kifejlődik a feladattudatuk és kitartásuk. a naposi tevékenységet és az egyéni megbízatások gazdagabb, differenciáltabb rendszerét helyezzük előtérbe. Legfőbb célunk, hogy minél színesebb egyéniségű, kedves, derűs és mindenre nyitott, érdeklődő gyermekeket adhassunk az iskolába.

Varga Alíz Tímea

Katolikus óvodában 10 éve dolgozom óvodapedagógusként és gyermekvédelmi felelősként. Gyakorlati éveim során 1998. évtől óvodás gyermekek nevelésével foglalkozom. Az óvodapedagógus diplomám megszerzése után igyekeztem szélesíteni szakmai ismereteimet fejlesztőpedagógia illetve teológia szakon. Számomra a legfontosabb dolog ezen a pályán a gyermekszeretet megléte, érvényesülése. Feladatomnak tekintem, hogy a szülők távollétében óvjam, szeressem, támogassam, meghallgassam és pozitív mintával, érzelmi biztonságban, ingergazdag környezetben fejlesszem, neveljem a gyermekeket. a gyermekek egész napját igyekszem úgy irányítani, hogy fogékonnyá váljanak és gyakorolják a Krisztustól tanult erényeket, mint a segítőkészséget, figyelmességet, megbocsájtást, szófogadást, jóságot.

Molnár Orsolya

8 éve dolgozom a katolikus óvodában óvónőként. Számomra nagyon fontos a szeretet és a figyelem. Minden gyermek más és más kincset rejt,amit nekünk kell felfedeznünk bennük és segíteni kibontakoztatni. Ezt csak igaz szeretettel és figyelemmel lehet! "Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell." (Thomas Gordon) A szabad játék fontosságát sokra tartom és a támogató nevelést, ahol a gyermek természetes kíváncsiságára, egyéni érdeklődésére alapozva mutatjuk meg neki, hogy milyen szép és sokszínű a világ! Az a tiszta, szeretetteljes, értelmes csillogás, ami a szemükben megjelenik, minden fáradtságot megér!

Keszegné Málnási Olga

47 éves vagyok, két gyermekem van. 12 éve dolgozom dajkaként. Hetedik éve dolgozom a Szent János Apostol Katolikus óvodában.

  

Pedagógiai asszisztensek:
Monokiné Berényi Viola – Viola néni

Kármán Erzsébet – Erzsébet néni

Monokiné Berényi Viola

"Szent Annában" kezdtem 2005-ben.Jelenleg pedagógiai asszisztensként óvom,gondozom a ránk bízott gyerekeket.

Kármán Erzsébet

2012 óta vagyok tagja a közösségnek. Pedagógiai asszisztensként dolgozom az óvodában.

  

Konyhai dajka nénik:
Farkas Gusztávné – Julcsi néni

Szentpéteri Zita – Zita néni

Farkas Gusztávné

Farkas Gusztávné Julcsi néni vagyok. 2012 szeptemberétől dolgozom konyhás dajkaként az óvódában. Három lányom van, családommal Újpesten élünk, a Nap utcai templom közösségéhez tartozunk.

Szentpéteri Zita

Szentpéteri Zita vagyok. Konyhás dajkaként dolgozom az óvodában 2016 augusztusától. 2013-ban költöztem Budapestre férjemmel és három gyermekemmel, azóta Újpesten lakom. Szabadidőmben szeretek varrni, kézműveskedni, túrázni.

 

 Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Hibás e-mail cím...

Kérlek adj meg egy érvényes e-mail címet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑